Концепцията на Риго за 4D третиране на гръбначните изкривявания и в частност на сколиозата е базирана на принципите на най-популярния в света метод на Шрот (Schroth)

Разработен от Катерина Шрот, която въвежда новаторската си практика и иновативни физиотерапевтични, коригиращи гръбнака и торса упражнения през 1920г. Тя е първият физиотерапевт, който обръща внимание и въвежда корекцията на гръбначния стълб в трите равнини едновременно – 3D корекция. Интересен е фактът, че самата тя е имала сколиоза и е третирала, както пациенти, така и себе си. Последовател е нейната дъщеря Криста Ленерт-Шрот, която усъвършенства и описва метода в книги и учебни помагала. И до сега това е може би най-продаваната книга за неоперативно физиотерапевтично средство за коригиране на леки и тежки сколиотични деформаци.

Katharina SchrothКатерина Шрот

История

Елена Салва (Elena Salva) е испански физиотерапевт. През шестдесетте години на миналия век минава обучение при Катерина Шрот (Katharina Schroth) в нейната собствена клиника. През 1968г.  тя основава „Елена Салва Институт“, в който започва да изследва и практикува метода на Шрот при пациенти с гръбначни изкривявания. Елена Салва предава своя опит и познания на дъщеря си д-р Глория Квера-Салва (Dr. Gloria Quera-Salva) и нейния съпруг д-р Мануел Риго (Dr. Manuel Rigo), които продължават нейното дело и след смъртта ѝ през 2007 година.

През 1989г. др Мануел Риго и др Глория Квера-Салва получават одобрение да обучават и провеждат сертификационни курсове за физиотерапевти по метода Шрот. Първите обучения са проведени в Барселона, а по-късно – в Израел и САЩ.

През 2009г. д-р Риго основава Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS. Той усъвършенства учебната програма на метода Шрот и създава модификацията BSPTS. През 2011г. е сформиран първият международен орган за обучение на инструктори в рамките на институт „Елена Салва – Барселона”. Към днешна дата се провеждат BSPTS рехабилитационни образователни курсове в няколко модула по целия свят. Обученията са предназначени единствено за фиозиотерапевти. Приемът се осъществява след предварително одобрение. Обучените специалисти полагат писмени изпити за сертифициране след всеки успешно преминат модул. Голяма част от обучените терапевти членуват в  международното дружество SOSORT (Society of Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment), водят статистика на клиничните си случаи, изнасят доклади и преподават на студенти.

Porochen kryg copy

Определение

Терапевтичен план за познавателно (когнитивно), сензомоторно и кинестетично обучение, при което учим пациента да подобри своята триизмерна сколиотична стойка и да прекъсне прогресирането, свързано с модела на порочния кръг. Моделът е базиран на закона на Hueter-Volkmann, който гласи че силите на натиск подтискат растежа на костта, а силите на опън върху костта стимулират растежа и. Приложено правилото при модела на сколиотичната стойка води до въпросното асиметрично натоварване на костите. В следствие на което се стига до асиметричен растеж и задълбочаване на клиновидната деформация на прешлените и дисковете. Това се смята за основната причина за прогресирането на кривината.

bspts

Принципи

Целта на прилагания метод е чрез упражнения да се постигне максимална корекция на гръбначния стълб и торса в трите основни равнини. Във фронталната равнина преместване съответно в ляво или дясно, в зависимост от деформацията. В сагиталната равнина, формирана на нормални физиологични извивки като торалкална кифоза, лумбална и цервикална лордоза. В напречната или транзверзална равнина – ротиране на прешлените и торса в обратната на кривината посока. Първият принцип е самостоятелно изтегляне на гръбначния стълб по дължина при стабилно положение на таза, което се постига с помощта на петстепенно коригиране на таза във всичките му равнини. Вторият принцип е сагитално разширяване на колабиралите зони. Третият принцип е разширяване на торса във фронталната равнина. Четвъртият принцип е обучение на пациентите в коригиращо дишане. Всичките корекции се постигат едновременно.

PIK na razteja

Възрастова обусловеност

Патогенезата на сколиозата е неравномерен растеж на прешлените като от едната страна порастват повече, отколкото от противоположната. Причината за този феномен все още не е изяснена от изследователите и затова се нарича идеопатична. Сколиоза развиват момичета и момчетата, като по-висок процент от случаите е при момичетата.  Изкривяването обикновено се забелязва при навлизането на децата във възрастта на пубертета (адолесцентна възраст). Обуславя се при момичетата с първата менструация, а при момчетата с мутирането на гласа. Това е периодът, описан като пик на растежа и е свързан с по-бърз растеж на костите. Костната система расте до края на въпросната адолесцентна възраст (пубертет) при повишен риск от прогресия на изкривяването.

C2: Advanced 3-D Treatment of Scoliosis

Борислав Чонгов премина успешно обучението на BSPTS за 3-D лечение на скoлиоза в холандската Scoliosis Care Clinic. През юни 2015 той беше сертифициран в C2: Advanced 3-D Treatment of Scoliosis.

Концепцията на Риго в България

До този момент са научно обособени общо седем метода в света, които редовно публикуват и докладват резултати за тяхното приложение. Описани са в статията „Специфични за сколиоза физиотерапевтични упражнения при подрастващи с идиопатична сколиоза“, публикувана в European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, февруари 2014, колектив от авторите Josette Bettany-Salticov, Eric Parent, Michaele Romano, Monica Villagrasa. Признатите школи са:

BSPTS  Concept by Rigo (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) – Испания

SEAS – Scientific Exercise Approach to Scoliosis – Италия

FITS – Functional Individual Therapy for Scoliosis – Полша

Schroth Method – Германия

Dobomed – Полша

Side Shift – Япония

The Lyon Approach – Франция

Концепцията на Риго, базирана на принципите на Шрот е въведена за пръв път в България през 2014 година. Оттогава се прилага успешно благодарение на усилията на кинезитерапевт Борислав Чонгов,доктор,  вдъхновен от неговите учители проф. Христо Георгиев ДН, проф. Евгения Димитрова ДН, доц. Венелин Алексиев, д-р Антон Атанасов, д-р Мирослав Тодоров. Също и не на последно място, стимулиран от неговите пациенти с цел да получат необходимото внимание, по-добри резултати и щастие от съвместната работа.

upravjnenie

Схема за прилагане на метода

Концепцията на Риго се въведе и се прилага в Медицински Център „Ортомед“от април 2014г. Обучението на деца със сколиоза и други гръбначни изкривявания се провежда по следния начин:

 1. Извършва се медицински преглед и рентгенов контрол от квалифициран ортопед.
 2. В началото на обучението се извършва обстойно изследване по съвременна методика.
 3. Заснемане на гърба.
 4. Определя се типа на изкривяването.
 5. Теоретична подготовка и разясняване на спецификата на всяко изкривяване и целта на корекцията.
 6. Обучението е индивидуално. Стартира се със сесия от 90 минути.
  • При необходимост се преминава към обучение с продължителност  6 часа, разпределени в 2 до 3 дни.
 7. Упражненията се правят в подходящ за целите вид:
  • момчета – удобни, еластични панталони, открит гръб;
  • момичета – удобни, еластични панталони, клин, спортно бюстие, прибрана коса.
 8. По време на кинезитерапевтичните занимания е възможно да присъстват медицински лица: лекари, медицински сестри, кинезитерапевти, както и студенти – стажанти от специалност „Кинезитерапия”.
 9. В края на обучението пациентите получават програма с подробно описание на упражненията, добре онагледена с фотографии. Програмата е съобразена за изпълнение в домашни условия.
 10. След обучението упражненията с кинезитерапевт продължат под различна форма: в малки групи, по индивидуална схема или самостоятелно в домашни условия.
 11. Препоръчително е извършването на контрол на прилаганите упражнения минимум веднъж месечно или по-голям период от време по преценка на терапевта.

Концпецията на Риго 3D лечение на сколиоза

Етичен кодекс

Практикуващите физиотерапевти са дължни при започване на обучение по Концепцията на Риго да се придържат към долуизложения етичен кодекс. Той съдържа следните ключови позиции:

 1. Физиотерапията на сколиоза винаги е част от екипно лечение, включващо лекар и ортезист.
 2. Физиотерапията не заменя необходимостта от назначена операция, физиотерапията е част от цялостния процес на лечението.
 3. Лечението се провежда винаги въз основа на установени и регламентирани медицински критерии.
 4. Физиотерапевтът поставя на пациентите ясни и реалистични очаквания за целите на провежданата физиотерапия.
 5. Информацията за прилагания метод, поместена на уебсайтове, трябва да бъде съдържателна, точна и одобрена от BSPTS.
 6. Физиотерапевт може да обучава други терапевти по метода BSTPS Concept by Rigo , единствено ако има успешно преминат курс по метода на BSTPS Concept by Rigo и е одобрен за BSPTS инструктор. Във всички останали случаи обучението по метода е забранено.

Запишете час!

Физиотерапията на сколиоза винаги е част от екипно лечение, включващо лекар и ортезист

Пациентите преминават през различни програми на лечение в зависимост от степента и вида на сколиозата. Пациентите могат да бъдат лекувани индивидуално, да преминат към лечение в група или да им бъде назначена интензивна програма.
Запишете час!