ЦЯЛОСТНА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СКОЛИОЗА И ГРЪБНАЧНИ ДЕФОРМАЦИИ, БАЗИРАНА НА ПРИНЦИПИТЕ НА К. ШРОТ

BSPTS КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО

БАЗОВ КУРС: 27 - 29 януари 2023г.
НИВО 1: 25 - 30 март 2023г.

Базов курс + Ниво 1:
ранна такса до 15. януари 2023г. -1935 лв - Най-добра цена!
късна такса от 16. януари 2023г. - 2490 лв

Базов курс:
ранна такса до 15. януари 2023г. - 410 лв
късна такса от 16. януари 2023г. - 510 лв

Ниво 1:
ранна такса до 15. януари 2023г. - 1525 лв
късна такса от 16. януари 2023г. - 2400 лв*
10% отстъпка от късна такса за Ниво 1 за членове на АФБ

„Looking after the person, not just the curve“
Д-р Мануел Риго, Барселона

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА

Курсовете на BSPTS се провеждат на български език. Максималният брой участници за Ниво 1 е 8 човека.

BSPTS Концепцията на Риго

BSPTS се развива, обръщайки внимание основно на три сфери на познанието:

  • Специфични знания за сколиозата и другите гръбначни заболявания;
  • BSPTS – концепцията на Риго е базирана на четири основни принципа: триизмерна стабилна корекция на стойката на тялото, разширяващи техники, мускулна активация и интеграция.
  • BSPTS техники. Това са различни форми на мануални похвати (похват на усещане, пасивно-активен похват, стимулиращ похват, разграничаващ похват, активиращ похват, интеграционен похват).

Обучението BSPTS подпомага физиотерапевта към откриването на баланса между тези три сфери на познанието. КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА!

Базов курс

Основни познания за сколиозата и други деформации на гръбначния стълб. Курсът е отворен за всеки, който желае да придобие специфични основни познания по проблема.

410 лв до 15.01.2023г.

510 лв след 16.01.2023г.
Подходящ за здравни специалисти, студенти, родители и всички, които се интересуват от придобиване на специфични основни познания за сколиозата и другите гръбначни заболявания.
Задължителен за преминаване към Ниво 1.

Ниво 1

BSPTS – концепцията на Риго. Специфични принципи на лечение, стратегии за корекция и основни позиции. Допускат се за участие дипломирани физиотерапевти.

1525 лв до 15.01.2023г.

Редовна такса: 2400 лв след 16.01.2023г.
За членове на АФБ – 10% отстъпка.
Отстъпки за Базов курс и Ниво 1
След усвояване на базовия курс можете да преминете към Ниво 1.

Ниво 2

BSPTS - концепцията на Риго. Упражнения за напреднали. Наблюдение на терапевта, лекуващ пациенти и неговата техника.Достъп - след изпит от Ниво 1.
Подготвяне и представяне пред Образователния комитет на BSPTS
„Доклад за клиничен случай“,
разработен в периода между двете нива.

Ниво 3

BSPTS концепцията на РИГО при възрастни пациенти и след хирургични усложнения. Стратегии за лечение на пациенти в групи. Концепцията на корсета Rigo-Chêneau.
Окончателният сертификат от BSPTS се получава
след задължително полагане на писмен и практически изпит.

ЦЯЛОСТНА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СКОЛИОЗА И ГРЪБНАЧНИ ДЕФОРМАЦИИ

BSPTS е школа, която провежда обучения за физиотерапевти, занимаващи се с лечение на пациенти със сколиоза или други гръбначни нарушения. BSPTS e в тясна взаимовръзка с общоприетите принципи на т.нар. Специфични Физиотерапевтични Упражнения при Сколиоза – СФУС според ръководствата на SOSORT.

Сертификат за преминато обучение от BSPTS – концепцията на Риго се издава след покриване на основните цели на обучението:

  • Запознаване на физиотерапевта със специфична информация и знания за сколиозата (функционална оценка, естествено протичане, прогноза и лечение). С придобитата квалификация физиотерапевтът ще може да участва в мултидисциплинарния екип според ръководствата на SOSORT.

  • Насърчаване на мисленето, стимулиране на критични и конструктивни разсъждения, при сблъсък с различни теории за причините и протичането на сколиозата, системи за оценка и стратегии за лечение, които са главно неоперативни (рехабилитация и корсетолечение

РИГО Education SOFIA

Базов курс:
„Основни познания за сколиозата и други деформации на гръбначния стълб“

Продължителност на курса:
3 дни по 8 часа дневно. Хорариум – 24 учебни часа.

Специфични цели на Базовото ниво:

• умения да бъдете активни членове на мултидисциплинарния екип за лечение на деформации на гръбначния стълб;
• разбиране етиопатогенезата и патомеханизма на морфологичните изменения на гръбначния стълб в сагиталната равнина и идиопатичната сколиоза;
• извършване на клинична и функционална оценка на пациента със сколиоза и изготвяне на пълна клинична анамнеза;
• умения да поставяте правилна клинична и функционална диагноза на морфологичните изменения в сагиталната равнина и сколиозата;
• използване и интерпретиране на въпросници за качеството на живот на пациентите със сколиоза;
• придобиване на познания да оценявате и интерпретирате допълнителните рентгенологични тестове на пациенти със сколиоза като се използват дигитални инструменти за оценка, диагностика, разбиране и прогноза;
• придобиване на познания как да оценявате, анализирате и разбирате ортопедичното лечение, което ще се използва при деформации на гръбначния стълб;
• разбиране на значението за използване на научни доказателства при неоперативното лечение на сколиозата.
• умения за прилагане на ръководството на SOSORT в клиничната практика, публикувано през 2018 г.

Образователните части (ОЧ) на базовото ниво са следните:
Съдържание:

ОЧ 1: Гръбначен стълб: Описание и анализ на нормалния гръбначен стълб и торса в 3D: анатомия, биомеханика, геометрия и стабилизационни механизми.

ОЧ 2: Сагитални промени: Морфологични изменения на гръбначния стълб и торса в сагиталната равнина. Ювенилна хиперкифоза (Scheuermann) и други отклонения.

ОЧ 3: Сколиоза: Определение, характеристики, общи познания и естеството ѝ в 3D. Етиопатогенезата. Порочен кръг.

ОЧ 4: EOS, AIS, AdS: Видове сколиоза: Сколиоза с ранно начало. Идиопатична адолесцентна сколиоза при тийнейджъри. Сколиоза при възрастни.

ОЧ 5: Естествено протичане на идиопатичната сколиоза: Естествено протичане, еволюция, прогнозиране, скелетна зрялост.

ОЧ 6: Клинична оценка на пациента: Дигитална постурална оценка. Функционална оценка. Сколиометрия. Спирометрия. Въпросници за качеството на живот.

ОЧ 7: Рентгенографска оценка на пациента: Дигитален софтуер за измерване на рентгенографии. Ъгъл на Cobb, ротация на прешлена, вертикална сакрална линия, тазови параметри.

ОЧ 8: Неоперативно лечение: Неоперативно лечение на сколиоза. Специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза и корсети. Школи и доказателства.

ОЧ 9: Въведение в корсетолечението: Корсетолечение за торса. Сканиращи системи, параметри и класификация. Концепция на корсета Cheneau Rigo.

ОЧ 10: Въведение в хирургичното лечение: Хирургични параметри, видове хирургия, текущи и новаторски подходи.

ОЧ 11: Въведение в концепцията за BSPTS: Основни принципи и клинични типове. Класификация, базирана на схемата от блокове.

Оценка на знанията

След усвояване на базовото ниво студентът може да премине към следващия курс на обучение.

Ниво 1: „Основни принципи на BSPTS – концепцията на Риго. Специфични принципи на корекция. Предварително определени стратегии за корекция според класификацията на Риго. Основни облекчени изходни позиции. Интеграция в обременени позиции.“

Продължителност на курса:
6 дни по 8 часа дневно. Хорариум – 48 учебни часа.
Комбинира теоретични и практически занимания и обяснения. Приблизително 70% от това ниво е практическа работа и 30% теоретична.

Специфични цели на Ниво 1

Обучението включва:
• усвояване на основните принципи на BSPTS – концепцията на Риго;
• усъвършенстване на специфичните принципи за лечение на сколиозата;
• умения за определяне на стратегиите за корекция, необходими за всеки конкретен случай и за всяка конкретна изходна позиция;
• разработване на план за лечение, съобразен със специфичните за пациента клинични и рентгенологични аспекти;
• умения за избор на основни изходни позиции (тилен лег, лицев лег, страничен лег, седеж и стоеж) в зависимост от модела на кривата;
• провеждане на терапия според принципите на BSPTS, базирани на 3D корекцията;
• умения за прилагане на лечебните позиции и адекватно поставяне под напрежение на различните видове криви.

Образователните части (ОЧ) на Ниво 1 са следните:

Съдържание:
ОЧ 1: Преговор на Базовото ниво: Преразглеждане на основните понятия, свързани с клиничната, рентгенологична оценка и класификация на пациента със сколиоза, базирана на BSPTS – концепцията на Риго.

ОЧ 2: Основни принципи: Описание на общите принципи на BSPTS.

ОЧ 3: Специфични принципи: Описание на специфичните принципи за лечение, базирани на BSPTS – концепцията на Риго.

ОЧ 4: Изходни позиции: Упражняване на принципите на основните изходни позиции за лечение на сколиоза.

ОЧ 5: Сагитални изменения: Лечение на сагиталните промени чрез използване на основните позиции, подходящи за всеки пациент.

ОЧ 6: Сколиоза: Лечение на сколиоза чрез използване на основните позиции, подходящи за всеки модел на кривата.

ОЧ 7: Интеграция. Ежедневни дейности.Интегриране на корекцията в ежедневните дейности.

Оценка на знанията

Практика:

• Клиничен случай, лечение на деформация на гръбначния стълб;
• Практическо занимание: упражнения за коригиране на деформации в сагиталната равнина;
• Практическо занимание: основни упражнения за корекция на пациенти със сколиоза;
• Практическо занимание: упражнения за дейности на ежедневния живот.

Ниво 1 приключва с писмен изпит.

За достъп до Ниво 2 е необходимо успешно полагане на изпита от Ниво 1. Подготвяне и представяне пред Образователния комитет на BSPTS „Доклад за клиничен случай“, разработен от студента в периода между двете нива.

Ниво 2:“BSPTS – концепция на Риго, упражнения за напреднали и изходни позиции с натоварване. Усъвършенстване техниката на терапевта с реален пациент.“

Продължителност на курса:
6 дни по 8 часа дневно. Хорариум – 48 учебни часа.
В него се комбинират теоретични и практически обяснения. Нивото е основно практическо, включващо приблизително 80% работа и 20% теория.

В Ниво 2 се наблюдава работата на обучаващия се при прилагане на терапия на пациенти с деформации в гръбначния стълб и сколиоза. Поради тази причина са необходими пациенти за практическата част.

Специфични цели на Ниво 2

Обучението включва:
• умения за описване на основните принципи на BSPTS – концепцията на Риго;
• затвърждаване на специфичните принципи за лечение на сколиоза;
• определяне на стратегиите за корекция, необходими за всеки конкретен случай и за всяка конкретна изходна позиция;
• разработване на план за лечение, подходящ за специфичните клинични и рентгенологични аспекти за пациента;
• изпълнения на упражнения за напреднали пациенти със сколиоза.


Образователните части (ОЧ) на Ниво 2 са следните:

Съдържание
ОЧ 1: Преговор на Първо ниво: Преразглеждане на основните понятия, свързани с клиничната, рентгенологична оценка и класификация на пациента със сколиоза на базата на BSPTS – концепцията на Риго.

ОЧ 2: Упражнения за напреднали: Описание на упражненията за напреднали при лечението на сколиоза, базирани на BSPTS – концепцията на Риго.

ОЧ 3: Практическо наблюдение: Наблюдение на всеки ученик, при практическата му работа над пациенти със сколиоза и деформации на гръбначния стълб.

Оценка на знанията

Практика:
• Наблюдаване на терапевтите, лекуващи пациенти.
• Практическо занимание: корекционни упражнения за напреднали при пациенти с деформации на гръбначния стълб и сколиоза.

Ниво 2 приключва с писмен и практически изпит.
За достъп до Ниво 3 е необходимо полагане на тези изпити, както и подготвяне и представяне пред Образователния комитет на BSPTS на „Курсова работа“, изготвена между Ниво 2 и Ниво 3.

Ниво 3: „BSPTS – концепция на РИГО при възрастни пациенти и след хирургични усложнения. Стратегии за лечение на пациенти, формирайки малки групи. Концепцията на корсета Rigo-Chêneau.“

Продължителност на курса:
6 дни по 8 часа дневно. Хорариум – 48 учебни часа.
В него се комбинират теоретични и практически обяснения. Съотношението е приблизително 50% практическа работа и 50% теория.

В ниво 3 се наблюдава практиката на студента с пациенти с деформации на гръбначния стълб и сколиоза. Поради тази причина са необходими пациенти за практическата част.

Специфични цели на Ниво 3

Обучението включва:
• оценка на сколиозата при възрастни: настъпила в последствие или адолесцентна сколиоза, продължаваща развитието си с възрастта;
• умения за описване на клиничните и рентгенологичните аспекти на възрастния пациент със сколиоза и разликите между двата клинични типа;
• придобиване на познания за настоящия диапазон от хирургични подходи при лечение на пациенти със сколиоза;
• усъвършенстване на работата в екип при лечение на пациенти със сколиоза;
• разбиране на принципите на корекция, използвайки корсета Rigo-Cheneau.

Образователните части (ОЧ) на Ниво 3 са следните:
Съдържание:

ОЧ 1: Сколиоза при възрастни: Определяне на сколиозата при възрастни и новонастъпила сколиоза.

ОЧ 2: Оперативен подход: Съвременни оперативни подходи за лечение на пациенти със сколиоза и следоперативно лечение.

ОЧ 3: Групови занимания: Създаване на необходимите стратегии за управление и лечение при „групови сесии“ при пациенти със сколиоза.

ОЧ 4: Ортопедично лечение: Принцип на корекция, използван в ортопедията и характеристиките на корсета Rigo- Chêneau.

Оценка на знания, сертифициране и край на обучението.

Практика:

• Клиничен случай: лечение на възрастен пациент със сколиоза.
• Практическо занимание: упражнения при възрастни пациенти със сколиоза.
• „Групова сесия“ с участието на пациенти със сколиоза.
• Работа за ортопедична оценка. Обяснение на ортопедична корекция.
• Практическа демонстрация на принципите за корекция на корсета Rigo- Chêneau.

Ниво 3 приключва с писмен и практически изпит. За получаване на окончателния сертификат от BSPTS e задължително тяхното полагане.

След преминаване на изпитите студентът получава:

BSPTS СЕРТИФИКАТ, КОЙТО УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТЪТ Е ОБУЧЕН В ЛЕЧЕНИЕТО НА СКОЛИОЗА И ДРУГИ ГРЪБНАЧНИ НАРУШЕНИЯ, СПОРЕД BSPTS – КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО.

ЛЕКТОР

БОРИСЛАВ ЧОНГОВ, доктор

Преподавател на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School

Дисертационен труд на тема: „Кинезитерапия по метода на SCHROTH при идиопатична сколиоза“
Физиотерапевт МЦ „Ортомед» към УСБАЛ по Ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ Горна Баня, София
Главен секретар на Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ)
Член на Управителния съвет на Българска асоциация за лечение на сколиоза (БАЛС)
Член на Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
Член на Society for Scoliosis Orthopaedic & Rehabilitation Treatment (SOSORT)

Международен преподавател на BSPTS Concept by RIGO

Специализирани упражнения при сколиоза, базирани на оригиналните принципи на К.Шрот:
Сертифициран от BSPTS C1 през 2014г., Барселона, Испания
Сертифициран от BSPTS C2 през 2015 г., Зволе, Холандия

Сертифициран от Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (ISICO) през 2018 г. в София, България
SEAS 1 (Scientific Exercise Approach to Scoliosis)

Проведени курсове на тема:

„BSPTS – C1 за 3–D третиране на сколиозата“, София, 2019г.

„BSTPS Концепцията на РИГО“, София 2020-2021 г.

Обучения за физиотерапевти на Theraband Academy инструктор от 2011г.

История

Школата Барселона е основана от каталунския физиотерапевт Елена Салва (Elena Salvá), която въвежда немския „Schroth” метод в Барселона през 60-те години на миналия век.

Първоначално BSPTS е вдъхновен и базиран на оригиналния физиотерапевтичен метод, създаден от Катарина Шрот (Katharina Schroth) през 1921 г.

Методът на Шрот се популяризира в Германия от дъщерята на Катарина Шрот, а именно Криста Ленерт Шрот (Christa Lehnert-Schroth). Елена Салва, която е техен последовател пренася метода в Барселона.

В края на 80-те д-р Маунел Риго (Manuel Rigo) и неговата съпруга, която е дъщеря на Елена Салва, д-р Глория Кера Салва (Gloria Quera Salvá) започват да обучават испански физиотерапевти, следвайки методологията на Криста Ленерт Шрот и нейния син д-р Х. Р. Вайс (Dr. H. R. Weiss). BSPTS обучава и издава сертификати на национално и международно ниво на физиотерапевти под името Schroth до края на 2008 г.

Оттогава се появяват три различни независими разклонения на метода: ISST от A.M. Hennes; „Best Practice“ от д-р H. R. Weiss; BSPTS- концепцията на Риго. Тези три клона са базирани на оригиналния метод на Шрот, но в наши дни, могат да се считат за относително различни, концептуално и технически.