ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТА www.siz.bg

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Спорт и здраве“ ЕООД, гр.Банско, ул. „П.К. Яворов“ 34, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на сайта www.siz.bg и  наричан по-долу „САЙТ”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Спорт и здраве“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление гр. Банко, ул.“П. К. Яворов“ 34.
3. Адрес за упражняване на дейността гр. София, бул.“П. Ю. Тодоров“ блок 5
4. Данни за кореспонденция: info@siz.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 200741318.
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 200741318.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТ
Чл. 3. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.siz.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да получават информация за предлаганите от САЙТ стоки, включително следното:
1. Да получават информация за услуги, предлагани от САЙТ;
6. Да преглеждат услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на САЙТ в Интернет.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТ
Чл. 5. Следните правила, съдържащи се на тази страница, са задължителни за всички посетители на уебсайта.

1.С използването на Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате да спазвате тези правила и норми. Те могат да бъдат актуализирани с течение на времето и публикувани тук без предварително известие до Вас. Желателно е да ги преглеждате периодично.

2.Съдържание на Уебсайта и информация за авторските права

3.Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, разпространявате, продавате, препродавате или използвате за някакви търговски цели на съдържанието на Уебсайта.

4.Вие се съгласявате да не се намесвате и да не нарушавате услугите на Уебсайта, системите за сигурност или съдържанието му.

5.Администраторите на уебсайта, постоянно работят по поддържането на точността на информацията, публикувана тук. Въпреки това, Уебсайтът не гарантира, че продуктовото описание или друго съдържание на този Уебсайт е точно, пълно, надеждно, актуално, или без грешки., които могат да не са включени в стандартния пакет за продажба.

 1. При извършване на регистрацията чрез формуляр за регистрационна форам Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна., възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
  (7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в САЙТ чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на САЙТ.V. Ограничена отговорност

1.Уебсайтът и фирмата, която го администрира, в никакъв случай няма да носят отговорност към ничия страна по каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, наказателни вреди от използването на този Уебсайт или от използването на хипервръзки към други сайтове, включително, но без ограничение за загуби, разходи за подмяна, прекъсвания на работа, загуба на данни или щети, произтичащи от използването на или доверяването на настоящата информация.

 1. Сайтътси запазва правото да прекрати, промени, спре или премахне временно или постоянно, всеки аспект на Уебсайта, включително всички функции на Уебсайта, по всяко време и без предизвестие. Вие се съгласявате, че сайтътне носи отговорност към Вас или към трета страна за никоя изменение, спиране или прекратяване в Уебсайта (или на части от него).
 2. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени при регистрацията в САЙТ, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.Чл. 12. (1) Основните характеристики на услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка услуга на сайта на www.siz.bg.
  (2) Цената на услугите с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка услуга в сайта.
  (3) Стойността на пощенските разходи, не включени в цената на услугите, се определят от Доставчика .
  (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на услугата се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
  (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика.
  (6) Доставчикът посочва общата стойност на услугата за всички съдържащи се в нея стоки и издава фактура.
  (8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на САЙТ или електронна поща.Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за заявените услуги.Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от избрани услуги, чрез единния формуляр за отказ от услуга, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
  (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
  1. за услуги по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  2. за услуги, за които Потребителят не е предоставил информация за прекратяването им;
 3. за услуги, за които Потребителят е ползвал и консумирал;
 4. за услуги, за които Потребителят не ползвал и консумирал, но и не е предоставил информация за прекратяването им;
 5. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от услугата от разстояние или извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, освен в случаите, когато не е посочено друго. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
  6. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на средствата по услугата са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по фактура за услуга се удържат разходите за връщане.
 6. Потребителят може да упражни правото си на отказ от услугата с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от услугата, достъпен на сайта на САЙТ.

Чл. 15. (1) Срокът на изпълнение на услугата и началният момент, от който тече, е определен за всяка услуга поотделно ;

 1. Ако Доставчикът не може да изпълни услугата, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми или част от сумите, или да отложи изпълнението на услугата за друга дата.Чл. 16. (1) Доставчикът извършва услугите на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
  (2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
  (3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя.VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
  (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
  (3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
  (4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на услугите и изпълнението им..Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
  (2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

  IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
  (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
  Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

  X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
  Чл. 23. Настоящите общи условия на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните;
  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си;
  при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта.

 2. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  Чл. 24. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.